Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 442

Номер на тръжна процедура: 442

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: гр. Карнобат

Област: Бургас

Описание: УПИ I в кв. 11 с площ от 490 кв. м. по планa на ПЗ Север, гр. Карнобат, одобрен със Заповед №109/21.03.1991 г. и ЧИ със Заповед №713а/07.11.2008г., находящ се в обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат; при граници на имота: изток – дере, запад – улица, север – свободен терен, юг – УПИ XXXV, актуван с АЧДС № 7497/30.07.2015г. Имотът е незастроен.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.08.2022

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 15.08.2022

Валидност на процедурата: 26.09.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 490.00

Местонахождение на имота: гр. Карнобат, ПЗ Север

Начална тръжна цена: 8879.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 200.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС