Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 44

Номер на тръжна процедура: 44

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Кюстендил

Населено място: гр. Кюстендил

Област: Кюстендил

Описание: недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: 1/2 идеална част, с площ 162 кв.м., от поземлен имот с идентификатор 41112.503.1849, целия с площ 324 кв. м., ведно с втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.503.1849.1.3 със застроена площ 104 кв. м., ведно със североизточното мазе със застроена площ 25 кв. м., както и 1/2 ид. ч. от тавана - западната част и 1/2 ид. ч. от стълбището на масивна двуетажна сграда с идентификатор 41112.503.1849.1, находящ се в гр.Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендил, ул. ”Юри Гагарин” №11.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 08.05.2020

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 04.05.2020

Валидност на процедурата: 13.06.2020

Идентификатор на имота: 41112.503.1849

Индивидуализация на обекта: 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 41112.503.1849, целия с площ 324 кв. м., ведно с втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.503.1849.1.3 със застроена площ 104 кв. м., ведно със североизточното мазе със застроена площ 25 кв. м., както и 1/2 ид. ч. от тавана - западната част и 1/2 ид. ч. от стълбището на масивна двуетажна сграда, находящ се в гр.Кюстендил, ул. ”Юри Гагарин” №11.

Площ: 162.00

Местонахождение на имота: ул. ”Юри Гагарин” №11, гр.Кюстендил, общ. Кюстендил, област Кюстендил

Начална тръжна цена: 16800.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 3360.00 лв. без ДДС