Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 438

Номер на тръжна процедура: 438

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Ловеч

Населено място: гр. ТЕТЕВЕН

Област: Ловеч

Описание: имот – частна държавна собственост, находящ се в град ТЕТЕВЕН, община Тетевен, област Ловеч, „Пладнището“ № 4, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72343.502.5046.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на града, одобрени със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на изп. директор на АГКК, с площ 171 кв.м, актуван с акт за частна държавна собственост (АДС) № 3254 от 27.01.2022 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 25.08.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 22.08.2022

Валидност на процедурата: 14.09.2022

Идентификатор на имота: 72343.502.5046.1.1

Индивидуализация на обекта: „Пладнището“ № 4, ет. 1

Площ: 171.00

Местонахождение на имота: град ТЕТЕВЕН

Начална тръжна цена: 7035.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 3500.00 лв. без ДДС