Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 436

Номер на тръжна процедура: 436

Продавач: „Мини Марица-изток” ЕАД

Населено място: гр. Стара Загора

Област: Стара Загора

Описание: Гараж № 4 (четири), находящ се в гр. Стара Загора, в шестетажна жилищна сграда на ул. „Кольо Ганчев“ № 115 (сто и петнадесет), приземен етаж, със самостоятелен вход от запад, с площ от 20,15 кв.м (двадесет цяло и петнадесет стотни кв. м.); заедно с припадащите се 0,116% - нула цяло сто и шестнадесет хилядни процента идеални части от общите части на сградата, съгласно чл.38 от ЗС и 0,116% - нула цяло сто и шестнадесет хилядни процента идеални части от отстъпеното право на строеж върху телена, представляващ по схема № 9454 от 18.11.2009 г. на СГКК – Стара Загора: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.364.3.40 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и четиринадесет точка триста шестдесет и четири точка три точка четиридесет) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-65/30.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; находящ се в гр. Стара Загора, на адрес на имота: гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ № 115 (сто и петнадесет), етаж 0 (нула), гараж 4 (четири). Самостоятелният обект се намира в сграда 3 – три, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.514.364 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и четиринадесет точка триста шестдесет и четири). Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта: 1 (едно). Площ по документ: 20,15 кв. м. (двадесет цяло и петнадесет стотни кв. м.) - съгласно нотариален акт за констатиране право на собственост върху недвижим имот Акт № 15, том III, рег. № 8097, Н. дело № 278/2009 г., вписан под вх. рег. № 14360 от 19.12.2009 г.; Акт № 186, том XХХII, дело № 7091 от 2009 г., в Службата по вписванията гр. Стара Загора

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 08.08.2022

Начален час на търга: 10:30

Крайна дата за подаване на документи: 03.08.2022

Валидност на процедурата: 11.10.2022

Идентификатор на имота: 68850.514.364.3.40

Индивидуализация на обекта:

Площ: 20.15

Местонахождение на имота: гр. Стара Загора, в шестетажна жилищна сграда на ул. „Кольо Ганчев“ № 115

Начална тръжна цена: 24100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 482.00 лв. без ДДС

Депозит: 2410.00 лв. без ДДС