Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 428

Номер на тръжна процедура: 428

Продавач: "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД

Населено място: гр. Пловдив

Област: Пловдив

Описание: ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.510.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3 юни 2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със Заповед № КД-14-16-1667 от 11 октомври 2013 г. на началника Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, намиращ се в област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, п.к. 4000, бул. „Пещерско шосе“ № 66, с площ от 28 878 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект, комплекс на здравеопазване, номер по предходен план: 510.84, квартал: 1 по плана на ж.к. "Кишинев", парцел: XVI - здр. и общ. обсл., при съседи: 56784.510.251, 56784.510.876, 56784.510.247, 56784.510.549, 56784.510.100, 56784.510.16, 56784.510.253, 56784.510.9533.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 28.07.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 25.07.2022

Валидност на процедурата: 06.09.2022

Идентификатор на имота: 56784.510.246

Индивидуализация на обекта:

Площ: 28878.00

Местонахождение на имота: община Пловдив, гр. Пловдив, район Западен, п.к. 4000, бул. „Пещерско шосе“ № 66

Начална тръжна цена: 4089200.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 408920.00 лв. без ДДС

Депозит: 817840.00 лв. без ДДС