Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 427

Номер на тръжна процедура: 427

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: с.Церово

Област: Пазарджик

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 117006, по плана на земеразделяне на землището на с. Церово, ЕКАТТЕ 78478, община Лесичово, област Пазарджик, с начин на трайно ползване ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ от 33,547 дка, седма категория на земята, в местността „ЧУЧУРА“, находящ се в землището на с. Церово, ЕКАТТЕ 78478, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, при граници /съседи/: № 117001- овощна градина на Мария Петкова Фишер, № 117002 – овощна градина на насл. на Янаки Г. Гърков, Николина С. Гъркова, № 117003 – овощна градина на Христо Яков Енчев, № 000538 – полски път на Община Лесичово, № 117007 – пасище, мeра на Община Лесичово, № 117009 – овощна градина на насл. на Йордан Лазаров Кибинов, №117008 – овощна градина на насл. на Йордан Лазаров Кибинов, № 117010– овощна градина на насл. на Тодор Енчев Илиев, № 117011 – овощна градина на насл. на Георги Иванов Шаренков, № 117012 – овощна градина на насл. на Славея Йорданов Генков, № 117013 – овощна градина на насл. на Спас Георгиев Франгов, № 000517 – полски път на Община Лесичово, № 000538 – полски път на Община Лесичово, № 117004 – овощна градина на насл. на Иван Кръстев Лалин и № 117005 – овощна градина на насл. на Атанас Ал. Манджуков

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 21.10.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 18.10.2022

Валидност на процедурата: 28.10.2022

Идентификатор на имота: 117006

Индивидуализация на обекта:

Площ: 33547.00

Местонахождение на имота: с.Церово, община Лесичово, област Пазарджик

Начална тръжна цена: 30600.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 612.00 лв. без ДДС

Депозит: 3060.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация