Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 420

Номер на тръжна процедура: 420

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: София

Област: София

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.1602.3422 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда шестстотин и две, точка, три хиляди четиристотин двадесет и две), находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София – град по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-38/10.07.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на поземления имот: гр. София, район Студентски, площ 4687 (четири хиляди шестстотин осемдесет и седем) кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване. Стар идентификатор – няма. Номер по предходен план: 3422 (три хиляди четиристотин двадесет и две), квартал: 46 (четиридесет и шест), парцел: III (трети), при съседи: поземлени имоти: 68134.1602.6107; 68134.1602.6139; 68134.1602.3421; 68134.1602.6173, който съгласно действащия регулационен план представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) III – 3422 (трети, отреден за имот три хиляди четиристотин двадесет и втори) от кв. 46 (четиридесет и шест) с площ от 4698 кв.м. (четири хиляди шестстотин деветдесет и осем) кв.м., находящ се в гр. София, м. Младост 1 – Мусагеница, по плана на гр. София, м. Младост 1 – Мусагеница, одобрен с Решение № 66 по Протокол № 54/16.06.2003 г. на СОС и Решение № 80 по Протокол № 57/07.08.2003 г. на СОС за поправка на ЯФГ с отреждане на УПИ III – 3422 “За Администрация, офиси и КОО“ при съседи по регулационен план: от изток УПИ II – 3421 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер три хиляди четиристотин двадесет и едно), от запад – УПИ I за КОО – съгласно извадка от регулационен план за имота, а съгласно документ за собственост – от запад – сграда 2мсбж пл. № 43, от север бул. Г.М.Димитров“, от юг – улица.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 31.08.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 26.08.2022

Валидност на процедурата: 29.09.2022

Идентификатор на имота: 68134.1602.3422

Индивидуализация на обекта:

Площ: 4687.00

Местонахождение на имота: гр. София, м. Младост 1 – Мусагеница, по плана на гр. София, м. Младост 1 – Мусагеница

Начална тръжна цена: 3744138.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 74883.00 лв. без ДДС

Депозит: 374414.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи