Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 417

Номер на тръжна процедура: 417

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Средна махала, община Руен

Област: Бургас

Описание: ПИ пл. № 144 с площ 2902 кв.м. по кадастралния план на с. Средна махала, общ. Руен, обл. Бургас, одобрен със Заповед № 300-4-8/21.01.2003г., находящ се в обл. Бургас, общ. Руен, с. Средна махала; при граници на имота: север – ПИ с пл. № 147 и ПИ с пл. № 148, изток – улица, юг – ПИ с пл. № 143, запад – улица. Имотът е актуван с АЧДС № 7894/21.04.2017г. Имотът е застроен със сгради, собственост на трето лице и същите не са обект на търга.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 02.08.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 28.07.2022

Валидност на процедурата: 23.08.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2902.00

Местонахождение на имота: село Средна махала, община Руен, област Бургас

Начална тръжна цена: 16642.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 300.00 лв. без ДДС

Депозит: 3000.00 лв. без ДДС