Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 416

Номер на тръжна процедура: 416

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Раклица, община Карнобат

Област: Бургас

Описание: УПИ V в кв. 19 с площ от 620 кв.м. по застроително и регулационния план с. Раклица, общ. Карнобат, одобрен със Заповед №215/08.06.1992г., находящ се в обл. Бургас, общ. Карнобат, с. Раклица, при граници на имота: изток – улица, запад – УПИ IV-73, север – улица, юг – УПИ VI-72, актуван с АЧДС № 9688/19.11.2019 г. В имота има започнат строеж, изградени са 6 бр. стоманобетонови колони и фундаментът. За строежа е издадено Разрешително за строеж №1/10.01.1985г. на НПК – гр. Карнобат, като същия не е реализиран.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 12.09.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 07.09.2022

Валидност на процедурата: 21.09.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 620.00

Местонахождение на имота: село Раклица, община Карнобат, област Бургас

Начална тръжна цена: 3170.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС