Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 415

Номер на тръжна процедура: 415

Продавач: Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД

Населено място: гр. Върбица

Област: Шумен

Описание: ПРОФИЛАКТОРИУМ, собственост на „МБАЛ – Шумен“ АД, находящ се в гр. Върбица, общ. Върбица, област Шумен, в Курортен комплекс „Върбица“, състоящ се от основна сграда на два етажа с приземен етаж с обща плош от 450 кв. метра, столова с обща площ от 220,5 кв. метра, площадка пред столова с обща площ от 63 кв. метра, външен гараж с площ от 28 кв. метра и склад за ГСМ с площ от 35 кв. метра, находящи се в поземлен имот – общинска собственост УПИ № XIV в квартал 1 по плана на Курортен комплекс „Върбица“, при граници на поземления имот: улица, УПИ № XV и УПИ № XIII.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 28.07.2022

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 25.07.2022

Валидност на процедурата: 30.09.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 450.00

Местонахождение на имота: гр. Върбица

Начална тръжна цена: 120100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2402.00 лв. без ДДС

Депозит: 12010.00 лв. без ДДС