Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 411

Номер на тръжна процедура: 411

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр. Костенец

Област: Софийска област

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Костенец, област Софийска, с площ от 8 720 кв.м, съставляващ УПИ II – за екологичен комплекс за производство на осветителни съоръжения и приемна сграда с рехабилитационен център, съгласно Скица №92-4-106 от 25.08.2014г. на Община Костенец, отреден за имоти №№ 1260, 1261,1262 и за част от имоти №№ 1256,1257,1258,1259,1276,1277,1278,1279,1280,1281 и 1282 в квартал 41 по плана на гр. Костенец, област Софийска, одобрен със Заповед № 0-1196/02.08.1977 г. на Кмета на община Костенец, ведно с построените в имота СГРАДИ /незавършено строителство/ с разгъната застроена площ от 1 467 кв.м., при граници и съседи на имота по скица: река Очушица с озеленяване, улица, улица, имот № 1274.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 25.07.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 20.07.2022

Валидност на процедурата: 16.09.2022

Идентификатор на имота: УПИ II, кв. 41, ведно със сгради

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1467.00

Местонахождение на имота: гр. Костенец

Начална тръжна цена: 65281.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1306.00 лв. без ДДС

Депозит: 6528.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация