Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 410

Номер на тръжна процедура: 410

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр. Гулянци

Област: Плевен

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18099.401.2030, находящ се в град Гулянци, Община Гулянци, Област Плевен, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-6/ 26.02.2007 г., на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: ул. „Индустриална“, с площ 21 935 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план – квартал 156, при съседи: 18099.401.2025, 18099.401.2226, 18099.401.2267, 18099.401.2221, заедно с построените в имота сгради: 1. СГРАДА с идентификатор 18099.401.2030.1, със застроена площ 593 кв.м., брой етажи – 2, предназначение – ПРОМИШЛЕНА СГРАДА; 2. СГРАДА с идентификатор 18099.401.2030.2, със застроена площ 711 кв.м., брой етажи – 2, предназначение – ПРОМИШЛЕНА СГРАДА; 3. СГРАДА с идентификатор 18099.401.2030.3, със застроена площ 829 кв.м., брой етажи – 2, предназначение – ПРОМИШЛЕНА СГРАДА; 4. СГРАДА с идентификатор 18099.401.2030.4, със застроена площ 271 кв.м., брой етажи – 1, предназначение – ПРОМИШЛЕНА СГРАДА; 5. СГРАДА с идентификатор 18099.401.2030.6, със застроена площ 32 кв.м., брой етажи – 1, предназначение – СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД; 6. СГРАДА с идентификатор 18099.401.2030.7, със застроена площ 9 кв.м., брой етажи – 1, предназначение – ПРОМИШЛЕНА СГРАДА; 7. СГРАДА с идентификатор 18099.401.2030.8, със застроена площ 15 кв.м., брой етажи - 1, предназначение – СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО; 8. СГРАДА с идентификатор 18099.401.2030.10, със застроена площ 60 кв.м., брой етажи – 1, предназначение – ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА; 9. СГРАДА с идентификатор 18099.401.2030.11, със застроена площ 231 кв.м., брой етажи – 2, предназначение – АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА; 10. СГРАДА с идентификатор 18099.401.2030.13, със застроена площ 353 кв.м., брой етажи – 1, предназначение – ПРОМИШЛЕНА СГРАДА; 11. СГРАДА с идентификатор 18099.401.2030.14, със застроена площ 6 кв.м., брой етажи – 1, предназначение – СГРАДА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ КАНАЛИЗАЦИЯ; 12. СГРАДА с идентификатор 18099.401.2030.15, със застроена площ 13 кв.м., брой етажи – 1, предназначение – СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО – по Кадастрална карта.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 05.09.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 31.08.2022

Валидност на процедурата: 16.09.2022

Идентификатор на имота: 18099.401.2030

Индивидуализация на обекта:

Площ: 21935.00

Местонахождение на имота: гр. Гулянци

Начална тръжна цена: 305449.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 6109.00 лв. без ДДС

Депозит: 30545.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи