Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 409

Номер на тръжна процедура: 409

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: Дупница

Област: Кюстендил

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 68789.607.500 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и седем, точка, петстотин/, находящ се в гр. Дупница, Кюстендилска област, ул. „Крайречна“ №4 /четири/, целия с площ по кадастрална карта 2 319 квадратни метра, с трайно предназначение: урбанизирана, начин за трайно ползване: за складова база, ведно с находящите се в имота сгради: СГРАДА с идентификационен номер 68789.607.500.1 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и седем, точка, петстотин, точка, едно/, цялата със застроена площ 630 /шестстотин и тридесет/ квадратни метра, а съгласно скица на сграда № 15-36760-27.01.2016г. със застроена площ от 634 /шестстотин тридесет и четири/ квадратни метра, с предназначение; сграда за търговия, конструкция: масивна, с железен гредоред, брой етажи: 2 /два/; СГРАДА с идентификационен номер № 68789.607.500.2 /шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, точка, шестстотин и седем, точка. петстотин, точка, две/, цялата със застроена площ 25 /двадесет и пет/ квадратни метра с предназначение: сграда за търговия, конструкция: масивна, с железен гредоред, брой етажи: 1 /един/.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 11.07.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 06.07.2022

Валидност на процедурата: 16.09.2022

Идентификатор на имота: 68789.607.500

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1285.00

Местонахождение на имота: гр. Дупница, Кюстендилска област, ул. „Крайречна“ №4

Начална тръжна цена: 360067.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 7201.00 лв. без ДДС

Депозит: 36007.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи