Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 408

Номер на тръжна процедура: 408

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: с. Старозагорски бани, община Стара Загора

Област: Стара Загора

Описание: Незастроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68970.502.469 по КККР на с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-11/23.02.2010 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 13.02.2018 г., адрес на поземления имот: с. Старозагорски бани, ул. „Старозагорска“, площ: 1042 кв. м, ТПТ: Урбанизирана, НТП: Незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 17, парцел: ІІІ-общ., при съседи: 68970.502.265, 68970.502.608, 68970.502.483, 68970.502.76, актуван с АЧДС №7175/30.07.2012 г. в управление на областния управител.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 27.07.2022

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 22.07.2022

Валидност на процедурата: 13.09.2022

Идентификатор на имота: 68970.502.469

Индивидуализация на обекта: номер по предходен план: квартал: 17, парцел: ІІІ-общ.

Площ: 1042.00

Местонахождение на имота: с. Старозагорски бани, община Стара Загора

Начална тръжна цена: 45000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС