Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 407

Номер на тръжна процедура: 407

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: Стара Загора

Област: Стара Загора

Описание: Незастроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70202.501.366 по КККР на с. Сулица, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-11/23.02.2010 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 04.03.2013 г., адрес на поземления имот: с. Сулица, площ: 565 кв. м, ТПТ: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 366, квартал: 29, парцел: І, при съседи: 70202.501.685, 70202.501.390, 70202.501.369, 70202.501.688, актуван АЧДС №7640/26.02.2013 г. в управление на областния управител.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 12.07.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 07.07.2022

Валидност на процедурата: 13.09.2022

Идентификатор на имота: 70202.501.366

Индивидуализация на обекта: номер по предходен план: 366, квартал: 29, парцел: І

Площ: 565.00

Местонахождение на имота: с. Сулица, община Стара Загора

Начална тръжна цена: 10390.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 2000.00 лв. без ДДС