Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 406

Номер на тръжна процедура: 406

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот с идентификатор 07079.663.756, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 20157 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор 07079.663.737, номер по предходен план 756, квартал 4а, парцел XX; съседи на имота: 07079.663.757, 07079.663.742, 07079.663.701, 07079.663.36, съгласно скица №15-728076-05.07.2021 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 06.07.2022

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 01.07.2022

Валидност на процедурата: 10.08.2022

Идентификатор на имота: 07079.663.756

Индивидуализация на обекта: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 20157 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор 07079.663.737, номер по предходен план 756, квартал 4а, парцел XX; съседи на имота: 07079.663.757, 07079.663.742, 07079.663.701, 07079.663.36, съгласно скица №15-728076-05.07.2021 г.

Площ: 20157.00

Местонахождение на имота: гр. Бургас ПЗ Юг

Начална тръжна цена: 1170500.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 11705.00 лв. без ДДС

Депозит: 117050.00 лв. без ДДС