Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 405

Номер на тръжна процедура: 405

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот с идентификатор 07079.663.724, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 16303 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор 07079.663.717; номер по предходен план 724, квартал 5, парцел XIX; съседи на имота: 07079.663.725, 07079.663.720, 07079.663.723, 07079.663.722, 07079.663.740, съгласно скица №15-1168942-16.12.2020 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 24.08.2022

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 19.08.2022

Валидност на процедурата: 10.08.2022

Идентификатор на имота: 07079.663.724

Индивидуализация на обекта: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 16303 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор 07079.663.717; номер по предходен план 724, квартал 5, парцел XIX; съседи на имота: 07079.663.725, 07079.663.720, 07079.663.723, 07079.663.722, 07079.663.740, съгласно скица №15-1168942-16.12.2020 г.

Площ: 16303.00

Местонахождение на имота: гр. Бургас Пз Юг

Начална тръжна цена: 946850.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 9470.00 лв. без ДДС

Депозит: 94685.00 лв. без ДДС