Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 404

Номер на тръжна процедура: 404

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот с идентификатор 07079.663.727, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 35540 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор 07079.663.717; 07079.663.671, 07079.663.69, номер по предходен план 727, квартал 2, парцел IX; съседи на имота: 07079.663.728, 07079.663.744, 07079.663.720, 07079.663.726, 07079.663.746, 07079.663.58, съгласно скица №15-871275-26.09.2019 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 19.07.2022

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 14.07.2022

Валидност на процедурата: 10.08.2022

Идентификатор на имота: 07079.663.727

Индивидуализация на обекта: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 35540 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор 07079.663.717; 07079.663.671, 07079.663.69, номер по предходен план 727, квартал 2, парцел IX; съседи на имота: 07079.663.728, 07079.663.744, 07079.663.720, 07079.663.726, 07079.663.746, 07079.663.58, съгласно скица №15-871275-26.09.2019 г.

Площ: 35540.00

Местонахождение на имота: гр. Бургас ПЗ Юг

Начална тръжна цена: 2064055.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 20641.00 лв. без ДДС

Депозит: 206406.00 лв. без ДДС