Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 403

Номер на тръжна процедура: 403

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот с идентификатор 07079.663.765, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД- 18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 30050 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор 07079.663.737, номер по предходен план 756, квартал 4а, парцел XX; съседи на имота: 07079.663.728, 07079.663.744, 07079.663.720, 07079.663.726, 07079.663.746, 07079.663.58 съгласно скица № 15-758205-12.07.2021 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 08.07.2022

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 05.07.2022

Валидност на процедурата: 10.08.2022

Идентификатор на имота: 07079.663.765

Индивидуализация на обекта: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 30050 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор 07079.663.737, номер по предходен план 756, квартал 4а, парцел XX; съседи на имота: 07079.663.728, 07079.663.744, 07079.663.720, 07079.663.726, 07079.663.746, 07079.663.58 съгласно скица № 15-758205-12.07.2021 г.

Площ: 30050.00

Местонахождение на имота: гр. Бургас ПЗ Юг

Начална тръжна цена: 1751600.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 17510.00 лв. без ДДС

Депозит: 175160.00 лв. без ДДС