Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 402

Номер на тръжна процедура: 402

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот с идентификатор 07079.605.774, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Промишлена зона Север, площ 13 556 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот, производствен, складов обект; номер по предходен план: 774, кв.41у парцел II, съседи: 07079.605.386, 07079.605.384, 07079.605.381; 07079.605.654, 07079.605.639, 07079.605.390, 07079.605.554, 07079.605.553

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 30.08.2022

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 25.08.2022

Валидност на процедурата: 08.09.2022

Идентификатор на имота: 07079.605.774

Индивидуализация на обекта: гр. Бургас, Промишлена зона Север, площ 13 556 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот, производствен, складов обект; номер по предходен план: 774, кв.41у парцел II, съседи: 07079.605.386, 07079.605.384, 07079.605.381; 07079.605.654, 07079.605.639, 07079.605.390, 07079.605.554, 07079.605.553

Площ: 13556.00

Местонахождение на имота: гр. Бургад ПЗ Север

Начална тръжна цена: 787000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 7870.00 лв. без ДДС

Депозит: 78700.00 лв. без ДДС