Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 400

Номер на тръжна процедура: 400

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: с.Чокоба община Сливен

Област: Сливен

Описание: Сграда с идентификатор 81534.102.13.1 по КККР на с.Чокоба, община Сливен, одобрени със Заповед №РД-18-168/05.03.2020 г. на ИД на АГКК

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 29.08.2022

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 24.08.2022

Валидност на процедурата: 05.09.2022

Идентификатор на имота: 81534.102.13.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 199.00

Местонахождение на имота: с.Чокоба, община Сливен

Начална тръжна цена: 10690.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 4276.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация