Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 398

Номер на тръжна процедура: 398

Продавач: "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД

Населено място: гр. София

Област: София

Описание: ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ” ЕАД, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18174.60.379, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гурмазово, община Божурище, обл. София, одобрени със Заповед № РД-18-24/28.03.2016г. на изп. дир. на АГКК., последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо имота: няма данни за изменение: с адрес по КККР: с. Гурмазово, местност Спорното, с площ: 195 219 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, предишен идентификатор: 18174.60.275; 18174.60.273; 18174.60.272; 18174.60.271; 18174.60.270; 18174.60.269; 18174.60.268; 18174.60.267; номер по предходен план: 379, квартал 1А, парцел: I; съседи: 18174.60.341, 18174.60.276, 18174.60.274, 18174.60.342, 18174.60.345, собственост на „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД, съгласно скица на поземлен имот № 15-44904-18.01.2022 г. на СГКК – Софийска област.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 28.06.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 23.06.2022

Валидност на процедурата: 02.08.2022

Идентификатор на имота: 18174.60.379

Индивидуализация на обекта:

Площ: 195219.00

Местонахождение на имота: с. Гурмазово, община Божурище, обл. София, на територията на Индустриален парк София-Божурище

Начална тръжна цена: 20999835.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 209999.00 лв. без ДДС

Депозит: 4199967.00 лв. без ДДС