Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 392

Номер на тръжна процедура: 392

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: гр. Сандански

Област: Благоевград

Описание: Сграда с идентификатор 65334.300.1750.2, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-80/11.11.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на сградата гр. Сандански, п.к. 2800, ул. „СВОБОДА“ № 2, със застроена площ 304 кв.м., брой етажи 2, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, сградата е разположена в поземлен имот 65334.300.1750, област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански, п.к. 2800, СВОБОДА № 2, описана в Нотариален акт за собственост на недвижим имот №72, том ІІІ, рег.№2501, дело №453 от 09.12.2019 г. на Нотариус Светлозар Петков-рег. №197 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие района на Районен съд – град Сандански, вписан в Служба по вписванията гр.Сандански – Акт № 11, том 12, дело от 2019 г., стопанисвана от „Напоителни системи” ЕАД, клон Струма-Места

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 22.06.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 17.06.2022

Валидност на процедурата: 30.06.2022

Идентификатор на имота: 65334.300.1750.2

Индивидуализация на обекта:

Площ: 304.00

Местонахождение на имота: гр. Сандански, п.к. 2800, ул. „СВОБОДА“ № 2

Начална тръжна цена: 97170.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 9717.00 лв. без ДДС

Депозит: 29151.00 лв. без ДДС