Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 389

Номер на тръжна процедура: 389

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр.Балчик

Област: Добрич

Описание: Втори етаж от масивна, двуетажна, жилищна сграда със застроена площ от 225.10 кв.м., който се състои от шест стаи, кухня, трапезария, две баня-тоалетна, баня тоалетна с мокро помещение, тераса и коридори – по документ за собственост, а фактически /установено при извършения опис/: имотът се състои от седем спални помещения с баня – тоалетна към всяко, кухня трапезария, три коридора и тераса, с адрес по кадастрална схема: гр. Балчик, ул. „Христо Смирненски’’ № 9, ет. 2 със застроена площ от 225 кв.м., предназначение: апартамент, жилище, представляващ по кадастрална схема самостоятелен обект с пълен № 02508.83.215.1.2, при граници и съседи на обекта, обекти с №№, както следва: на същия етаж – няма, под обекта - № 02508.83.215.1.1, над обекта – няма, ведно с ½ /една втора/ идеална част от поземлен имот, в който е построена сградата, с пълен кадастрален № 02508.83.215, с площ от 460 кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална карта, одобрена със Заповед 300-5-5/4.02.2004г. на изпълнителния директор на АК – 512 кв.м., при съседи на поземления имот, имоти с №№02508.83.214, 02508.83.212, 02508.83.216, 02508.83.199.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 01.06.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 27.05.2022

Валидност на процедурата: 09.08.2022

Идентификатор на имота: 02508.83.215.1.2

Индивидуализация на обекта:

Площ: 225.10

Местонахождение на имота: гр. Балчик, ул. „Христо Смирненски’’ № 9, ет. 2

Начална тръжна цена: 56100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1122.00 лв. без ДДС

Депозит: 5610.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация