Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 388

Номер на тръжна процедура: 388

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр.Долна баня

Област: Софийска област

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 0.972 дка (деветстотин седемдесет и два квадратни метра), седма категория на земята, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 118098 (сто и осемнадесет хиляди деветдесет и осми) по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 118190- жилищна територия на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 118106 — индивидуално застрояване на „Голф клуб Ибър” АД, имот № 118097- индивидуално застрояване на „Голф Клуб Ибър” АД и имот № 118058- полски път на „Яйкъна Ре” ЕАД. Имотът е образуван от имот № 118044 и е идентичен с поземлен имот № 118044-VI (сто и осемнадесет хиляди четиридесет и четири шести), в квартал 4 (четвърти) по плана за земеразделяне на същото землище, утвърден със заповед № РД-15-24/ 27.01.2006г. на Кмета на Община Долна баня и изменен със заповед № РД15-118/15.05.2006г. на Кмета на Община Долна баня с площ от 995 кв.м. (деветстотин деветдесет и пет квадратни метра), при граници и съседи на имота: поземлен имот № 118044- VII от квартал четвърти, поземлен имот № 118044- V от квартал четвърти и от две страни улици, ведно с построената в имота МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА (тип Кристина 1), състояща се на първия етаж (кота 0.00м.)от: входно антре, тоалетна, техническо помещение (килер), кухня, дневна с трапезария и стълбище към втория етаж; и на втория етаж (кота +3.05м.) състояща се от: три спални, две бани, балкон, фоайе и стълбище към първия етаж, със застроена площ 78.00 кв.м. (седемдесет и осем квадратни метра) и с разгъната застроена площ 164.00 кв.м. (сто шестдесет и четири квадратни метра).

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 19.08.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 16.08.2022

Валидност на процедурата: 19.08.2022

Идентификатор на имота: 22006.118.98 и 22006.118.98.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 164.00

Местонахождение на имота: град Долна баня, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”

Начална тръжна цена: 104468.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2089.00 лв. без ДДС

Депозит: 10447.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация