Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 377

Номер на тръжна процедура: 377

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: Пазарджик

Област: Пазарджик

Описание: ПИ с идентификатор 20362.137.638 с площ 2667 кв.м., с адрес: с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик , м. „БЕЛУВАТА“, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, Номер по предходен план: 000638, при граници: 20362.99.266, 20362.137.639, 20362.502.534, 20362.502.533, подробно описан в АДС №8076/23.02.2022 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 17.05.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 12.05.2022

Валидност на процедурата: 15.07.2022

Идентификатор на имота: 20362.137.638

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2667.00

Местонахождение на имота: с. Дебръщица, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

Начална тръжна цена: 17941.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1500.00 лв. без ДДС

Депозит: 3500.00 лв. без ДДС