Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 371

Номер на тръжна процедура: 371

Продавач: Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, София

Населено място: община Костенец, Момин проход, землището на с. Долна Василица

Област: Софийска област

Описание: Сграда Овчарник (преустроена за свинарник) с полумасивна конструкция, на един етаж, със застроена площ 1 504 кв. м, без терена, в който е изградена, съставляващ поземлен имот с площ 4 769 кв. м, намиращ се в община Костенец, кв. „Момин проход“, Софийска област, в землището на с. Долна Василица, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 25, том V, рег. № 4241, дело № 702 от 2005 г., вписан с вх. № 4261 от 07.11.2005 г., Акт № 10, том XVII, дело № 3339/2005 г., партиден № 866, кв. № 4588 от 07.11.2005 г. в Служба по вписванията – Ихтиман, скица № К01147 от 27.01.2020 г. на поземлен имот с № 014004 в землището на с. Долна Василица с ЕКАТТЕ 24894, община Костенец, със застроена площ 1 224 кв. м (по скица), с начин на трайно ползване: др. производствена база, вид собственост: държавна частна, издадена от Общинска служба по земеделие – Костенец

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 13.05.2022

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 10.05.2022

Валидност на процедурата: 05.06.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1504.00

Местонахождение на имота: община Костенец, Момин проход, Софийска област, в землището на с. Долна Василица

Начална тръжна цена: 25440.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 255.00 лв. без ДДС

Депозит: 12720.00 лв. без ДДС