Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 370

Номер на тръжна процедура: 370

Продавач: Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД, гр.Габрово

Населено място: Габрово

Област: Габрово

Описание: Поземлен имот с идентификатор 14218.550.197 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка сто деветдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, одобрени със Заповед №РД-18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменена със Заповед № 18-6134/02.08.2016г. на началника на СГКК-Габрово с адрес на поземления имот: гр. Габрово, п.к. 5300, бул.“Трети март“№51; с площ 6 005 кв.м.; трайно предназначение: урбанизирана; начин на трайно ползване: за обект комплекс за здравеопазване, при граници: №№14218.550.345; 14218.550.378; 14218.550.339; 14218.550.338, 14218.550.195, 14218.550.335, 14218.550.384, заедно със следните сгради намиращи се в имота: а) сграда с идентификатор № 14218.550.197.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, със застроена площ 242 кв.м. с предназначение: здравно заведение; б) сграда с идентификатор № 14218.550.197.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, със застроена площ 106 кв.м. с предназначение: здравно заведение; в) сграда с идентификатор № 14218.550.197.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, със застроена площ 29 кв. м. с предназначение: здравно заведение. Разглежданият имот е известен в обществеността като „Старопиталище Пенчо Семов с прилежащия му парк“ и съгласно Заповед РД9Д-3/05.10.2016г. на министъра на културата е с предварителна класификация на архитектурно – строителна единична недвижима културна ценност от ново време и с предварителна категория „местно значение“, като е определен временен режим за опазване му.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 30.05.2022

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 25.05.2022

Валидност на процедурата: 04.07.2022

Идентификатор на имота: 14218.550.197

Индивидуализация на обекта: земя-14218.550.197; сграда-14218.550.197.1; сграда-14218.550.197.2; сграда-14218.550.197.3

Площ: 6005.00

Местонахождение на имота: Габрово

Начална тръжна цена: 195600.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 9780.00 лв. без ДДС

Депозит: 19560.00 лв. без ДДС