Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 369

Номер на тръжна процедура: 369

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: с.Асеновец, община Нова Загора

Област: Сливен

Описание: Поземлен имот с пл. № 292, кв. 37 с площ 1160 кв. м., за който е отреден УПИ IV-292, кв. 37 с площ 1180 кв. м. по ПУП на с. Асеновец, община Нова Загора, одобрен със Заповед № 168/16.07.1985 г., с неуредени сметки по регулация за 20 кв. м., ведно с построените в имота сгради, както следва: - Полумасивна жилищна сграда със ЗП 66 кв. м.; - Масивна сграда със ЗП 337 кв. м.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 26.05.2022

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 20.05.2022

Валидност на процедурата: 24.06.2022

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1160.00

Местонахождение на имота: с.Асеновец, община Нова Загора

Начална тръжна цена: 34900.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 13960.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация

Причина за отмяна на търг