Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 362

Номер на тръжна процедура: 362

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Поземлен Имот с идентификатор 07079.663.766, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Южна промишлена зона, площ 10 000 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект;Предишен идентификатор 07079.663.721, номер по предходен план: 766, кв.5, парцел XXVII, съседи: 07079.663.740, 07079.663.722, 07079.663.720; 07079.663.765

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 21.03.2022

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 16.03.2022

Валидност на процедурата: 26.04.2022

Идентификатор на имота: 07079.663.766

Индивидуализация на обекта: За друг вид производствен, складов обект;Предишен идентификатор 07079.663.721, номер по предходен план: 766, кв.5, парцел XXVII, съседи: 07079.663.740, 07079.663.722, 07079.663.720; 07079.663.765

Площ: 10000.00

Местонахождение на имота: Бургас

Начална тръжна цена: 583000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 5830.00 лв. без ДДС

Депозит: 58300.00 лв. без ДДС