Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 361

Номер на тръжна процедура: 361

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот с идентификатор 07079.2.390, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, местност „Синджирли герен“, с площ от 149 980 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива: категория на земята: 3; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 018001, съседи: 07079.2.363, 07079.2.457, 07079.2.391, 07079.2.387, 07079.2.38 9

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 21.03.2022

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 16.03.2022

Валидност на процедурата: 26.04.2022

Идентификатор на имота: 07079.2.390

Индивидуализация на обекта: предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 018001, съседи: 07079.2.363, 07079.2.457, 07079.2.391, 07079.2.387, 07079.2.38 9

Площ: 149980.00

Местонахождение на имота: гр. Бургас

Начална тръжна цена: 2084722.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 20848.00 лв. без ДДС

Депозит: 208473.00 лв. без ДДС