Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 352

Номер на тръжна процедура: 352

Продавач: Многопрофилна болница за активно лечение "Рахила Ангелова" АД - гр. Перник

Населено място: Перник

Област: Перник

Описание: На основание чл. 29. ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл.15, чл.16 и следващите от Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.2, ал.1. т.З от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (наричана по -долу за краткост „Наредбата“), във връзка с Решение по т. 14 от дневния ред на проведеното на 23.06.2020г. редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД за разпореждане с неоперативен актив и Решение № 835/01.12.2021г. на Министерски съвет, открива процедура за провеждане на електронен търг, чрез електронната платформа за продажба на следните недвижими имоти: - Сграда с идентификатор 55871.502.10.2 по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Перник, одобрени със Заповед № РД-18-91 на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 13 октомври 2008г., последно изменение на КККР – няма; с административен адрес на сградата: гр. Перник, кв. „Драгановец“, със застроена площ по скица 294 кв. м.; брой етажи – един; с предназначение – хангар, депо, гараж, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.502.10; стар идентификатор – няма; номер по предходен план - няма, съгласно Констативен нотариален акт за собственост на недвижими имоти № 133, том I, рег. № 835, дело № 121/2020г., вписан под вх. Рег. № 1915 от 18 юни 2020г., дв. вх. рег. № 1873 от 18 юни 2020г., Акт № 58, том 7, дело № 991 от 2020г., партиди 71038-71040 в Службата по вписванията – гр. Перник. - Сграда с идентификатор 55871.502.10.3 по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Перник, одобрени със Заповед № РД-18-91 на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 13 октомври 2008г., последно изменение на КККР – няма; с административен адрес на сградата: гр. Перник, кв. „Драгановец“, със застроена площ по скица 62 кв. м.; брой етажи – един; с предназначение – административна, делова сграда, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.502.10; стар идентификатор – няма; номер по предходен план - няма, съгласно Констативен нотариален акт за собственост на недвижими имоти № 133, том I, рег. № 835, дело № 121/2020г., вписан под вх. Рег. № 1915 от 18 юни 2020г., дв. вх. рег. № 1873 от 18 юни 2020г., Акт № 58, том 7, дело № 991 от 2020г., партиди 71038-71040 в Службата по вписванията – гр. Перник.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 24.02.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 21.02.2022

Валидност на процедурата: 31.03.2022

Идентификатор на имота: Сграда с идентификатор 55871.502.10.2 и Сграда с идентификатор 55871.502.10.3

Индивидуализация на обекта: - Сграда с идентификатор 55871.502.10.2 по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Перник, одобрени със Заповед № РД-18-91 на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 13 октомври 2008г., последно изменение на КККР – няма; с административен адрес на сградата: гр. Перник, кв. „Драгановец“, със застроена площ по скица 294 кв. м.; брой етажи – един; с предназначение – хангар, депо, гараж, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.502.10; стар идентификатор – няма; номер по предходен план - няма, съгласно Констативен нотариален акт за собственост на недвижими имоти № 133, том I, рег. № 835, дело № 121/2020г., вписан под вх. Рег. № 1915 от 18 юни 2020г., дв. вх. рег. № 1873 от 18 юни 2020г., Акт № 58, том 7, дело № 991 от 2020г., партиди 71038-71040 в Службата по вписванията – гр. Перник. - Сграда с идентификатор 55871.502.10.3 по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Перник, одобрени със Заповед № РД-18-91 на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 13 октомври 2008г., последно изменение на КККР – няма; с административен адрес на сградата: гр. Перник, кв. „Драгановец“, със застроена площ по скица 62 кв. м.; брой етажи – един; с предназначение – административна, делова сграда, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.502.10; стар идентификатор – няма; номер по предходен план - няма, съгласно Констативен нотариален акт за собственост на недвижими имоти № 133, том I, рег. № 835, дело № 121/2020г., вписан под вх. Рег. № 1915 от 18 юни 2020г., дв. вх. рег. № 1873 от 18 юни 2020г., Акт № 58, том 7, дело № 991 от 2020г., партиди 71038-71040 в Службата по вписванията – гр. Перник.

Площ: 356.00

Местонахождение на имота: гр. Перник, ул. Брезник № 2

Начална тръжна цена: 163379.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 16387.00 лв. без ДДС

Депозит: 81948.00 лв. без ДДС