Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 351

Номер на тръжна процедура: 351

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Ловеч

Населено място: село Ъглен

Област: Ловеч

Описание: Имот – частна държавна собственост, находящ се в село Ъглен, община Луковит, област Ловеч, съставляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 85010.176.230 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на селото, одобрени със Заповед № РД-18-859/11.12.2019 г. на изп. директор на АГКК, местност „Над кантона“, с площ 1 120 кв.м, незастроен, актуван с акт за частна държавна собственост (АДС) № 3151/14.08.2020 г. Местонахождение: местност „Над кантона“ Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства Граници на имота: ПИ 85010.176.43, 85010.176.1, 85010.176.200, 85010.176.2 и 85010.175.201;

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 08.03.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 02.03.2022

Валидност на процедурата: 10.03.2022

Идентификатор на имота: 85010.176.230

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1120.00

Местонахождение на имота: село Ъглен

Начална тръжна цена: 2500.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 120.00 лв. без ДДС

Депозит: 1250.00 лв. без ДДС