Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 35

Номер на тръжна процедура: 35

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: гр. Сливен

Област: Сливен

Описание: Сгради, собствени на „Напоителни системи“ ЕАД, съгласно Нотариален акт за собственост № 41, том VIII, рег. № 13123, дело № 1101 от 2015 г., вписан с рег. № 8319/04.11.2015г, акт 142, том XXVIII, дело 4313/2015 г. в Служба по вписванията – Сливен към Агенция по вписванията, ведно с отстъпеното право на строеж, както следва: 1. с идентификатор 67338.163.11.1, с начин на трайно ползване: селскостопанска сграда на един етаж, със ЗП от 372,00 кв.м.; 2. с идентификатор 67338.163.11.2, с начин на трайно ползване : селскостопанска сграда на един етаж, със ЗП от 95,00 кв.м.; 3. с идентификатор 67338.163.11.3, с начин на трайно ползване : складова база, склад на един етаж, със ЗП от 185,00 кв.м.; 4. с идентификатор 67338.163.11.4, с начин на трайно ползване : друг вид сграда за обитаване, на един етаж, със ЗП от 16,00 кв.м.; 5. с идентификатор 67338.163.11.5, с начин на трайно ползване : друг вид сграда за обитаване, на един етаж, със ЗП от 52,00 кв.м.; 6. с идентификатор 67338.163.11.6, с начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване, на един етаж, със ЗП от 73,00 кв.м., построени в имот, представляващ държавен-поземлен фонд на МЗХ, с начин на трайно ползване- „стопански двор“, с идентификатор 67338.163.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сливен, съгласно представена скица на СГКК- гр. Сливен 15-383934-05.08.2016 г., с адрес: град Сливен, п.к.8800, местност „Балтовското”и с площ от 7280 кв.м.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 04.05.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 28.04.2020

Валидност на процедурата: 18.05.2020

Идентификатор на имота: 67338.163.11.1; 67338.163.11.2; 67338.163.11.3; 67338.163.11.4; 67338.163.11.5; 67338.163.11.6

Индивидуализация на обекта:

Площ: 793.00

Местонахождение на имота: гр. Сливен

Начална тръжна цена: 38700.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3870.00 лв. без ДДС

Депозит: 11610.00 лв. без ДДС