Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 343

Номер на тръжна процедура: 343

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр.Хасково

Област: Хасково

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 77195.724.92, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 77195.724.92.1., С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ХОТЕЛ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАД ХАСКОВО, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 81, ЗАЕДНО С ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ, НАМИРАЩИ СЕ В ИМОТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОБОРУДВАНЕ ЗА ХОТЕЛ И РЕСТОРАНТ

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 30.03.2022

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 25.03.2022

Валидност на процедурата: 31.03.2022

Идентификатор на имота: 77195.724.92 и 77195.724.92.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2040.00

Местонахождение на имота: ГРАД ХАСКОВО, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 81

Начална тръжна цена: 1574993.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 31500.00 лв. без ДДС

Депозит: 157500.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи