Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 341

Номер на тръжна процедура: 341

Продавач: ББР МИКРОФИНАНСИРАНЕ ЕАД

Населено място: Разград

Област: Разград

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.505.4423 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди четири стотин двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: град Разград, община Разград, област Разград, ул. „Силиврия“ № 6 /шест/, целият с площ от 783.00 кв.м. /седемстотин осемдесет и три квадратни метра/, при граници и съседи на имота: 61710.505.7075; 61710.505.162; 61710.505.4424; 61710.505.7178; 61710.505.7179; ведно с находящите се в имота самостоятелни обекти и сгради, а именно: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ГАРАЖ с идентификатор № 61710.505.4423.1.1 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди четири стотин двадесет и три точка едно точка едно/, с административен адрес на сградата: град Разград, община Разград, област Разград, ул. „Силиврия“ № 6 /шест/, ет. 0 /нула/, с предназначение на самостоятелния обект – гараж в сграда, със застроена площ от 94.00 кв.м. (деветдесет и четири квадратни метра), на едно ниво, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 61710.505.4423 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди четири стотин двадесет и три/ ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата, при граници на самостоятелния обект: на същия етаж – няма, под – обекта – няма, над обекта – имот № 61710.505.4423.1.2. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61710.505.4423.1.2 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди четири стотин двадесет и три точка едно точка две/, с административен адрес на сградата: град Разград, община Разград, област Разград, ул. „Силиврия“ № 6 /шест/, ет. 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект – обекти със специално предназначение, на три нива, със застроена площ от 108.00 кв.м. /сто и осем квадратни метра/, за всяко ниво, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 61710.505.4423 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди четири стотин двадесет и три/, при граници на ниво 1 – на същия етаж – няма, под обекта – имот № 61710.505.4423.1.1, над обекта – няма; при граници на ниво 2: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма; при граници съседи на ниво 3: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма, ведно с прилежащото към самостоятелния обект складово помещение в североизточната част на партерния етаж на сградата със застроена площ от 14.00 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/, при граници на същото: имот № 61710.505.4423.1.1; фасада и горе имот № 61710.505.4423.1.2, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата. 3. СГРАДА с идентификатор 61710.505.4423.2 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди четири стотин двадесет и три точка две/, със застроена площ от 229.00 кв.м. /двеста двадесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/, с предназначение: промишлена сграда. 4. СГРАДА с идентификатор 61710.505.4423.3 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди четири стотин двадесет и три точка три/ със застроена площ от 21.00 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: складова база, склад. 5. СГРАДА с идентификатор 61710.505.4423.4 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка четири хиляди четири стотин двадесет и три точка четири/ със застроена площ от 24.00 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 22.12.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 17.12.2021

Валидност на процедурата: 29.12.2021

Идентификатор на имота: 61710.505.4423; 61710.505.4423.1.1; 61710.505.4423.1.2; 61710.505.4423.2; 61710.505.4423.3 и 61710.505.4423.4

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1165.00

Местонахождение на имота: гр. Разград, ул. „Силиврия“ № 6, п.к. 7205 Добровски

Начална тръжна цена: 170000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1700.00 лв. без ДДС

Депозит: 17000.00 лв. без ДДС