Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 339

Номер на тръжна процедура: 339

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Продажба на недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 07079.663.768, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2021 г. на ИД на АГКК, с площ 9050 (девет хиляди и петдесет) кв. м., трайно предназначение: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор 07079.663.739, номер по предходен план 739, кв.5, парцел XXVIII-768, при съседи:07079.663.767,07079.663.745, 07079.663.746, 07079.663.739, 07079.663.740, 07079.663.664.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 29.12.2021

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 21.12.2021

Валидност на процедурата: 20.01.2022

Идентификатор на имота: 07079.663.768

Индивидуализация на обекта: за друг вид производствен складов обект

Площ: 9050.00

Местонахождение на имота: гр. Бургас, Южна промишлена зона

Начална тръжна цена: 471600.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 4716.00 лв. без ДДС

Депозит: 47160.00 лв. без ДДС