Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 334

Номер на тръжна процедура: 334

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: с.Чокоба

Област: Сливен

Описание: Сграда с идентификатор 81534.102.13.1 по КККР на с. Чокоба, община Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-168/05.03.2020 г. на ИД на АГКК

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 26.11.2021

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 23.11.2021

Валидност на процедурата: 02.02.2022

Идентификатор на имота: 81534.102.13

Индивидуализация на обекта:

Площ: 199.00

Местонахождение на имота: с.Чокоба, община Сливен област Сливен

Начална тръжна цена: 10690.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 4276.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация