Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 33

Номер на тръжна процедура: 33

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Ямбол

Населено място: гр.Ямбол

Област: Ямбол

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.518.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ямбол, с площ 863 (осемстотин шестдесет и три) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за административна сграда, комплекс, находящ се в oбласт Ямбол, община Ямбол, град Ямбол, Индустриална зона, УПИ XXII – за производствено-складова дейност, актуван с АЧДС № 3891/26.08.2019г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 06.04.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 01.04.2020

Валидност на процедурата: 04.06.2020

Идентификатор на имота: 87374.518.21

Индивидуализация на обекта:

Площ: 863.00

Местонахождение на имота: гр.Ямбол

Начална тръжна цена: 10000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС