Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 327

Номер на тръжна процедура: 327

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Русе

Населено място: Русе

Област: Русе

Описание: Продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.11.74.1.3 по кадастралната карта на гр. Русе - апартамент, състоящ се от кухня, дневна, килер и коридор със застроена площ от 44,40 кв. м, изба № 3 с площ от 12,20 кв.м, заедно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, находящ се в кв. ДЗС, ул. "Звъника" № 3, бл. 16, ет. 1, ап. 3, предмет на АЧДС № 4933/14.10.2011 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 02.12.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 29.11.2021

Валидност на процедурата: 15.12.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 44.40

Местонахождение на имота: гр. Русе, кв. ДЗС

Начална тръжна цена: 5600.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 112.00 лв. без ДДС

Депозит: 560.00 лв. без ДДС