Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 326

Номер на тръжна процедура: 326

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Русе

Населено място: с. Тръстеник, общ. Иваново

Област: Русе

Описание: Продажба на Урегулиран поземлен имот ІІ 1172 в кв. 121 по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново с площ 990 кв.м, заедно с построената в него сграда – масивна, едноетажна със застроена площ 155 кв.м

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 27.10.2021

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 22.10.2021

Валидност на процедурата: 06.12.2021

Идентификатор на имота: УПИ ІІ 1172 в кв. 121 по регулационния план на с. Тръстеник

Индивидуализация на обекта:

Площ: 990.00

Местонахождение на имота: с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе

Начална тръжна цена: 13100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 262.00 лв. без ДДС

Депозит: 1310.00 лв. без ДДС