Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 324

Номер на тръжна процедура: 324

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Ловеч

Населено място: с. Микре

Област: Ловеч

Описание: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48060.41.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Микре, одобрени със Заповед № РД-18-38/08.05.2009 г. на изп. директор на АГКК, местност „Кленов дол“, с площ 5 999 кв.м, незастроен, актуван с акт за частна държавна собственост (АДС) № 3153/14.08.2020 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 03.12.2021

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 30.11.2021

Валидност на процедурата: 10.12.2021

Идентификатор на имота: 48060.41.62

Индивидуализация на обекта:

Площ: 5999.00

Местонахождение на имота: гр. Ловеч - LOV

Начална тръжна цена: 9970.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС