Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 322

Номер на тръжна процедура: 322

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Ловеч

Населено място: с. Ъглен

Област: Ловеч

Описание: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 85010.176.230 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на селото, одобрени със Заповед № РД-18-859/11.12.2019 г. на изп. директор на АГКК, местност „Над кантона“, с площ 1 120 кв.м, незастроен, актуван с акт за частна държавна собственост (АДС) № 3151/14.08.2020 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 22.10.2021

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 19.10.2021

Валидност на процедурата: 22.11.2021

Идентификатор на имота: 85010.176.230

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1120.00

Местонахождение на имота: с. Ъглен, област Ловеч

Начална тръжна цена: 2500.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 120.00 лв. без ДДС

Депозит: 1250.00 лв. без ДДС