Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 321

Номер на тръжна процедура: 321

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Ловеч

Населено място: с. Ъглен

Област: Ловеч

Описание: Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 85010.175.190 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на селото, одобрени със Заповед № РД-18-859/11.12.2019 г. на изп. директор на АГКК, местност „Над кантона“, с площ 2 880 кв.м, заедно с попадащите в него 4 (четири) сгради, както следва: - Сграда 85010.175.190.1, на 2 етажа, със ЗП.55 кв.м, - Сграда 85010.175.190.2, на 1 етаж, със ЗП.15 кв.м, - Сграда 85010.175.190.3, на 1 етаж, със ЗП.49 кв.м, - Сграда 85010.175.190.4, на 1 етаж, със ЗП.33 кв.м, актуван с акт за частна държавна собственост (АДС) № 3150/14.08.2020 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 22.10.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 19.10.2021

Валидност на процедурата: 22.11.2021

Идентификатор на имота: 85010.175.190

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2880.00

Местонахождение на имота: с. Ъглен, област Ловеч

Начална тръжна цена: 10160.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС