Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 313

Номер на тръжна процедура: 313

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Заимчево

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот № 78 (седемдесет и осем) с площ от 577 (петстотин седемдесет и седем) квадратни метра по неодобрения кадастрален план на село Заимчево, община Руен, при граници на имота: изток - улица, ПИ № 79, запад - ПИ № 76, север - ПИ № 73, юг - ПИ № 77, който е актуван с Акт за частна държавна собственост № 10312/02.03.2021 год.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 01.10.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 28.09.2021

Валидност на процедурата: 25.10.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 577.00

Местонахождение на имота: село Заимчево

Начална тръжна цена: 1930.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 200.00 лв. без ДДС