Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 312

Номер на тръжна процедура: 312

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Бургас

Населено място: село Заимчево

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот № 74 (седемдесет и четири) с площ от 340 (триста и четиридесет) квадратни метра, по неодобрения кадастрален план на село Заимчево, община Руен, при граници на имота: североизток - улица; северозапад - улица; югоизток - ПИ № 75 и улица; югозапад - улица, който имот е актуван с Акт за частна държавна собственост № 10311/02.03.2021 год.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 01.10.2021

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 28.09.2021

Валидност на процедурата: 25.10.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 340.00

Местонахождение на имота: село Заимчево

Начална тръжна цена: 1120.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 100.00 лв. без ДДС

Депозит: 200.00 лв. без ДДС