Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 309

Номер на тръжна процедура: 309

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: СО "Сливенски минерални бани"

Област: Сливен

Описание: Поземлен имот с идентификатор 30990.502.226 по КККР на землището на с. Злати войвода, община Сливен, СО „Сливенски минерални бани“, одобрени със Заповед № РД-18-55/28.12.2005 г. на ИД на АК, с площ 1338 кв.м., ведно с построените в имота сгради, както следва: - Сграда с идентификатор 30990.502.226.1 със ЗП 259 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Курортна, туристическа сграда; - Сграда с идентификатор 30990.502.226.2 със ЗП 12 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за битови услуги.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 27.09.2021

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 21.09.2021

Валидност на процедурата: 10.11.2021

Идентификатор на имота: 30990.502.226

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1338.00

Местонахождение на имота: СО „Сливенски минерални бани“ землище с.Злати войвода, общ.Сливен

Начална тръжна цена: 80900.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 3000.00 лв. без ДДС

Депозит: 32360.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация