Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 302

Номер на тръжна процедура: 302

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Продажба на недвижим имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 07079.663.722, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 22887 (двадесет и две хиляди осемстотин осемдесет и седем) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.717; номер по предходен план 722, квартал 5, парцел XVIII, при съседи: 07079.663.724; 07079.663.720; 07079.663.723; 07079.663.721; 07079.663.740

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 02.09.2021

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи: 30.08.2021

Валидност на процедурата: 14.09.2021

Идентификатор на имота: 07079.663.722

Индивидуализация на обекта:

Площ: 22887.00

Местонахождение на имота: гр. Бургас, Южна промишлена зона

Начална тръжна цена: 1192300.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 11923.00 лв. без ДДС

Депозит: 119230.00 лв. без ДДС