Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 30

Номер на тръжна процедура: 30

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: гр. Мъглиж

Област: Стара Загора

Описание: Поземлен имот с идентификатор 49494.774.413 по КККР на гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-93 от 23.12.2009 г. на ИД на АГКК, с площ 299 кв. м, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, категория на земята: 7, номер по предходен план: 001413, при съседи: 49494.774.123

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 26.03.2020

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 23.03.2020

Валидност на процедурата: 18.05.2020

Идентификатор на имота: 49494.774.413

Индивидуализация на обекта:

Площ: 299.00

Местонахождение на имота: гр. Мъглиж

Начална тръжна цена: 860.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 86.00 лв. без ДДС

Депозит: 200.00 лв. без ДДС