Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 296

Номер на тръжна процедура: 296

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр.Банско

Област: Благоевград

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 02676.501.3888.1.9, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 81,12 кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот 02676.501.3888, в сграда 02676.501.3888.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9.95 кв.м. идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, ВЕДНО с МАЗЕ №26, в къща С, с площ от 2.08кв.м. и 0.19% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 24.09.2021

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 20.09.2021

Валидност на процедурата: 25.09.2021

Идентификатор на имота: 02676.501.3888.1.9

Индивидуализация на обекта:

Площ: 81.12

Местонахождение на имота: гр. Банско, ул. „Стефан Караджа“, ет. 1, ап. В-9, къща В

Начална тръжна цена: 51600.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1032.00 лв. без ДДС

Депозит: 5160.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация